Zákaznická podpora 24/7

Naši operátoři jsou k dispozici nonstop a vždy Vám ochotně pomohou.


Technické problémy se stanicemi

+420 731 809 090

Služba, web a aplikace

+420 739 533 751

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.3.2022 – Spotřebitel

 1. Úvodní ustanovení a definice základních pojmů
  1.1 Tyto obchodní podmínky poskytování služby E.ON Drive (dále jen „OP“) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování služby E.ON Drive mezi Zákazníkem a E.ON Energie a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 26078201, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390 (dále jen „Poskytovatel“) a upravují jejich vzájemná práva a povinnosti, podmínky poskytování a využívání služby E.ON Drive. Zákazník a Poskytovatel se v těchto OP dále označují společně jako Smluvní strany a každý jednotlivě jako Smluvní strana.

  1.2 Ustanovení ve Smlouvě mají před OP přednost, pokud jsou s nimi v rozporu.

  1.3 Zákazník při využívání služby E.ON Drive bere na vědomí, že Poskytovatel není dodavatelem elektřiny ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ale je poskytovatelem služby E.ON Drive.

  1.4 Pro účely těchto OP mají následující pojmy zde uvedený význam:

  a) Elektrické vozidlo – motorové vozidlo vybavené hnací jednotkou, které se skládá minimálně z jednoho elektrického motoru jako měniče energie s dobíjitelným systémem ukládání elektřiny, který lze externě dobíjet;

  b) Karta / dobíjecí karta – plastová identifikační karta nebo čip obsahující RFID čip, přidělena Zákazníkovi na základě Smlouvy, sloužící k identifikaci a autorizaci Zákazníka při využívání Služby;

  c) Služba – služba dobíjení Elektrických vozidel v síti veřejně přístupných Dobíjecích stanic prostřednictvím Karty;

  d) Dobíjecí stanice – veřejně přístupná dobíjecí stanice Poskytovatele nebo Roamingová dobíjecí stanice zařazena do sítě dobíjecích stanic a umožňující využívání Služby. Aktuální seznam dobíjecích stanic se zveřejňuje prostřednictvím Mobilní aplikace;

  e) Roamingová dobíjecí stanice – veřejně přístupná dobíjecí stanice, kterou neprovozuje Poskytovatel, ale s jejímž vlastníkem (provozovatelem) má Poskytovatel uzavřenou smlouvu, která umožňuje využívání Služby Zákazníkům i na této dobíjecí stanici;

  f) Mobilní aplikace – aplikace, která umožňuje Zákazníkovi se zákaznickým účtem využívat její funkce související s poskytováním Služby, zejména zjistit polohu nejbližší Dobíjecí stanice či identifikovat a autorizovat Zákazníka při využívání Služby. V aplikaci jsou dále vždy stanoveny aktuální platné ceny za poskytování Služby na Dobíjecích stanicích, jakož i další ceny s poskytováním Služby související. Funkce aplikace se mohou v čase měnit. Mobilní aplikace Poskytovatele je funkční za předpokladu, že Zákazník použije kompatibilní zařízení (mobilní telefon umožňující instalaci mobilní aplikace), které podporuje mobilní operační systém Android či iOS a zajistí na své náklady přístup k internetovému připojení;

  g) Smlouva – smlouva o poskytování služby E.ON Drive uzavřená mezi Zákazníkem a Poskytovatelem;

  h) Zákazník – fyzická osoba (spotřebitel), která se registrovala na Webovém portálu a s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu. Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské, obchodní činnosti, zaměstnání nebo povolání, tj. osoba, která využívá Službu pro vlastní osobní potřebu;

  i) Webový portál – webový portál www.eon-drive.cz, jehož prostřednictvím má Zákazník přístup k registraci, a na kterém jsou zveřejněny všechny podmínky a informace ohledně Služby, včetně aktuálního statusu a rozmístění dobíjecích stanic Poskytovatele, způsobu obsluhy dobíjecích stanic, nově zprovozněných dobíjecích stanicích, novinkách ohledně elektromobility a jiné;

  j) Měsíční vyúčtování – vyúčtování obsahující celkovou cenu a souhrnný pokyn k platbě této ceny za využívání Služby Zákazníkem v období příslušného kalendářního měsíce. Přílohou Měsíčního vyúčtování je taktéž přehled využití Služby a příslušné daňové doklady podle jednotlivých zemí, kde Zákazník v příslušném měsíci Službu využíval.

  2. Místo a čas poskytování služby

  2.1 Poskytovatel poskytuje Službu na dobíjecích stanicích, jejichž seznam je zveřejněn v Mobilní aplikaci.

  2.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo seznam uvedený v odst. 2.1 jednostranně měnit.

  2.3 Poskytovatel poskytuje Službu v čase, který je uveden pro příslušnou Dobíjecí stanici v seznamu podle odst. 2.1 s výjimkou přerušení nebo omezení poskytování Služby podle těchto OP.

  3. Podmínky využívání Služby

  3.1 Před uzavřením Smlouvy je Zákazník povinen v registračním formuláři dostupném na Webovém portálu pravdivě a úplně informovat o všech skutečnostech nezbytných pro Poskytovatele za účelem uzavření a plnění Smlouvy.

  3.2 Po úspěšné registraci bude Zákazníkovi zaslána Smlouva, a to v listinné nebo v elektronické podobě. Po obdržení Smlouvy Zákazník Smlouvu podepíše a předá/zašle zpět Poskytovateli. Pokud bude Smlouva uzavírána v listinné podobě, bude Zákazníkovi společně se Smlouvou zaslána do vlastních rukou na jím zvolenou adresu taktéž Karta. V případě uzavření Smlouvy v elektronické podobě bude Karta Zákazníkovi zaslána po uzavření Smlouvy.

  3.3 Smlouva je platná ode dne podpisu oběma Smluvními stranami a účinná dnem aktivace Karty. Karta bude aktivována nejpozději následující den po doručení Zákazníkem podepsané Smlouvy v listinné formě Poskytovateli nebo den po uzavření Smlouvy v elektronické formě. O aktivaci Karty bude Poskytovatel Zákazníka informovat na jeho e-mail.

  3.4 Po doručení Zákazníkem podepsané Smlouvy v listinné formě Poskytovateli nebo po uzavření Smlouvy v elektronické formě, Poskytovatel vytvoří Zákazníkovi zákaznický účet a zašle mu na jeho e-mail přihlašovací údaje k tomuto účtu.

  3.5 Poskytovatel bude Zákazníkovi poskytovat Službu na Dobíjecí stanici prostřednictvím přidělené a aktivované Karty.

  3.6 Údaj o množství odebrané elektrické energie a cena za poskytnutou Službu budou Zákazníkovi přístupné po ukončení každého dobíjení v Mobilní aplikaci. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech (např. aktualizace, nebo údržba systému) omezit dostupnost Mobilní aplikace či rozsah poskytovaných informací, a to po dobu nezbytně nutnou.

  3.7 Zákazník bere na vědomí, že je odpovědný za používání Karty a nese plnou odpovědnost za její zneužití, ztrátu, krádež, zničení nebo poškození.

  3.8 V případě ztráty, zničení nebo odcizení Karty, je Zákazník povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost Poskytovateli. Při oznámení Zákazník uvede evidenční číslo Karty. Poskytovatel na základě oznámení Zákazníka provede zablokování dané Karty.

  3.9 Zákazník je v plném rozsahu odpovědný za závazky, pohledávky a škodu způsobenou neoprávněným používáním, ztrátou nebo odcizením Karty a tyto je povinen Poskytovateli v plném rozsahu uhradit. Zákazník odpovídá za jakékoliv úkony uskutečněné prostřednictvím Karty, a to až do dne vrácení Karty Poskytovateli, resp. do momentu zablokování Karty

  dle čl. 3.8 Jakékoliv úkony prostřednictvím přidělené Karty se považují za úkony jménem a na účet Zákazníka.

  3.10 Zákazník má právo během smluvního vztahu požádat Poskytovatele o vydání další Karty na základě elektronické žádosti o vydání Karty prostřednictvím Webového portálu. Zákazníkovi bude Karta předána, případně zaslána do vlastních rukou Zákazníka, na jím zvolenou adresu. Okamžikem přidělení a aktivace další Karty ze strany Poskytovatele se a využívání Služby prostřednictvím nové Karty vztahují všechny podmínky dle Smlouvy a těchto OP.

  3.11 V případě, že Zákazník poskytne Kartu třetí osobě, přebírá veškeré právní následky vzešlé z jejího užívání, zejména zodpovídá za její užívání, ztrátu či zničení třetí osobou.

  3.12 V případě, že Zákazník požádá o vydání nové Karty z důvodu její ztráty, odcizení, poškození nebo jejího zničení či vydání další Karty, je Zákazník povinen uhradit poplatek ve výši 200 Kč za vydání nové Karty či další Karty, který bude Zákazníkovi vyúčtován v příslušném Měsíčním vyúčtování.

  4. Povinnosti Poskytovatele a Zákazníka

  4.1 Poskytovatel se zavazuje umožnit Zákazníkovi využívání Služby za podmínek stanovených v OP a ve Smlouvě.

  4.2 Zákazník se zavazuje dodržovat všechna ustanovení OP a Smlouvy, využívat Službu pouze v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy a pokyny a návody Poskytovatele.

  4.3 Zákazník je povinen Poskytovatele bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli poruchách, porušeních, či poškozeních Dobíjecí stanice, které Zákazník zjistil nebo o nichž se dozvěděl během využívání Služby.

  4.4 Každá Smluvní strana je povinna oznámit druhé Smluvní straně změnu svých údajů, ať už v rámci registračního formuláře nebo Smlouvy, a to neprodleně poté, co taková změna nastala. Takovéto změny Smlouvy nebudou považovány za změny vyžadující uzavření dodatku k této Smlouvě. Smluvní údaje mohou být změněny na základě jednostranného oznámení provedeného v písemné formě nebo prostým e-mailem. Takto oznámená změna je účinná dnem doručení oznámení druhé Smluvní straně.

  5. Cena, způsob a místo plnění

  5.1 Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služby aktuálně platnou cenu, která je pro každou Dobíjecí stanici vždy uvedena v Mobilní aplikaci. V případě, že bude Zákazník Službu využívat v zahraničí, může být cena za Službu uvedena v zahraniční národní měně nebo eurech. Měsíční vyúčtování bude vždy vyhotoveno v českých korunách, přičemž kurzový přepočet vůči zahraničním národním měnám bude učiněn vždy aktuálním kurzem vydaným místní národní bankou k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.

  5.2 Cena za Službu bude vypočtena na základě množství odebrané elektřiny při dobíjení Elektrického vozidla. Množství odebrané elektřiny se stanovuje na základě softwarového výpočtu. V případě rozdílného množství indikovaného Dobíjecí stanicí a v Elektrickém vozidle, je rozhodující údaj na Dobíjecí stanici.

  5.3 Cena za Službu může být dále rozšířena o cenu vypočtenou na základě času stráveného dobíjením Elektrického vozidla u Dobíjecí stanice, a to v případě, že délka dobíjení Elektrického vozidla překročí limit stanovený v Mobilní aplikaci pro daný typ Dobíjecí stanice. Cena za časovou jednotku, o kterou dobíjení překročilo stanovený limit, je rovněž uvedena v Mobilní aplikaci.

  5.4 Veškeré peněžité závazky Zákazníka jsou hrazeny bezhotovostní formou (prostřednictvím poskytovatele platebních služeb), a to na základě Měsíčního vyúčtování vystaveného Poskytovatelem vždy za předchozí kalendářní měsíc.

  5.5 Měsíční vyúčtování podle odst. 5.4, Poskytovatel vystaví v elektronické podobě a doručí na emailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě, a to do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla Zákazníkovi Služba poskytnuta. Poskytovatel má v odůvodněných případech právo zasílat Měsíční vyúčtování Zákazníkovi v listinné podobě.

  5.6 Splatnost částky uvedené v Měsíčním vyúčtování je 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Za den úhrady se považuje den, kdy byla celá dlužná částka připsána na účet Poskytovatele.

  5.7 V případě prodlení Zákazníka s úhradou jakéhokoliv závazku ze Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení až do dne úhrady takového závazku.

  5.8 Uplatněním reklamace vyúčtované částky Zákazníkem není dotčena povinnost Zákazníka uhradit dlužnou částku ve lhůtě splatnosti. Pokud Zákazník řádně neuhradí částku uvedenou v Měsíčním vyúčtování v plné výši ve lhůtě splatnosti, je Poskytovatel oprávněn přerušit nebo omezit poskytování Služby, a to zablokováním Karty nebo všech Karet vydaných Poskytovatelem a zablokováním mobilní aplikace až do řádného zaplacení dlužné částky.

  5.9 V případě, že Zákazník neplní platební povinnosti a Poskytovatel mu prokazatelně zašle písemnou upomínku, je oprávněn v této souvislosti Zákazníkovi vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč. Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli tuto smluvní pokutu.

  6. Přerušení, omezení poskytování Služby
  6.1 Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Služby, a to zejména zablokováním Karty a mobilní aplikace, v následujících případech:

  a) Zákazník je v prodlení s úhradou jakékoli splatné pohledávky Poskytovatele podle Smlouvy;

  b) při provádění rekonstrukcí, modernizací, oprav a údržby či odstraňování poruch Dobíjecích stanic;

  c) při neodvratitelné události, která nemá původ v provozu Dobíjecích stanic, zejména v případě neodvratitelné přírodní události, teroristické akce, války, stávky majícího vliv na možnost plnění povinnosti Poskytovatele;

  d) v případě přerušení nebo omezení distribuce elektřiny příslušným provozovatelem distribuční soustavy, do kterého je Dobíjecí stanice připojena, v případech a za podmínek stanovených v energetickém zákoně a v ostatních souvisejících předpisech;

  e) Poskytovatel zjistí, že Zákazníkem poskytnuté údaje jsou nepravdivé nebo neaktuální, nebo Poskytovatel bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Zákazníka, nebo Zákazník jiným způsobem hrubě poruší Smlouvu. V takovém případě si Poskytovatel vyhrazuje právo na pozastavení nebo i úplné ukončení poskytované Služby. Během přerušení nebo omezení podle odst. 6.1 nemá Poskytovatel povinnost Zákazníkům poskytovat Službu, přičemž po odstranění příčin omezení nebo přerušení podle odst. 6.1 bude využívání služby neprodleně obnoveny a umožněno. V případě přerušení dle písm. a) a písm. e) odst.

  6.1 může být využívání Služby obnoveno na základě písemné žádosti Zákazníka s tím, že Poskytovatel si vyhrazuje právo další využívání Služby Zákazníkovi nepovolit.

  6.2 Poskytovatel není povinen poskytovat Službu v případě stavů nouze, ve smyslu ustanovení § 54 energetického zákona.

  7. Reklamace

  7.1 Reklamací se rozumí písemné podání Zákazníka nebo jeho zplnomocněného zástupce, které je určeno Poskytovateli, kterým se Zákazník domáhá zejména uplatnění odpovědnosti Poskytovatele za vadné poskytnutí Služby, přičemž takovýto stav trvá v čase uplatnění reklamace a Zákazník požaduje od Poskytovatele nápravu. Účelem reklamace je zejména odstranění Zákazníkem vytýkaných vad.

  7.2 Zákazník má právo reklamovat zejména:

  a) kvalitu poskytované Služby;

  b) nefunkčnost Karty;

  c) fakturaci poskytnuté Služby;

  d) jiné zjištěné vady související s poskytováním služby ze strany Poskytovatele.

  7.3 Zákazník může reklamaci uplatnit na adrese Poskytovatele, na e-mailové adrese Poskytovatele či osobně u Poskytovatele prostřednictvím E.ON Zákaznického centra, přičemž o podání reklamace musí být vyhotoven záznam.

  8. Zánik Smlouvy
  8.1 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.

  8.2 Každá Smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu doručením písemné výpovědi této Smlouvy druhé Smluvní straně s výpovědní lhůtou jeden kalendářní měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď Smlouvy doručena druhé Smluvní straně.

  8.3 Každá ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností druhou Smluvní stranou.

  8.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné ke dni jeho doručení, pokud odstupující Smluvní strana neuvede pozdější datum.

  8.5 Odstoupení od Smlouvy nebo její ukončení z jiného důvodu se nedotýká práva na uplatnění nároků vyplývajících z porušení Smlouvy, včetně oprávnění na náhradu škody, smluvní pokuty, smluvních ustanovení týkajících se řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Ustanovení vztahující se k vypořádání vzájemných právních vztahů na základě Smlouvy zůstávají v platnosti do momentu jejich vypořádání.

  9. Závěrečná ustanovení

  9.1 Žádná ze Smluvních stran nemůže postoupit nebo převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo těchto OP jako celek nebo jejich část bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany s výjimkou postoupení pohledávek Poskytovatele vůči Zákazníkovi vyplývajících z tohoto smluvního vztahu. Poskytovatel je rovněž oprávněn bez souhlasu Zákazníka převést celou Smlouvu nebo jen její část na jinou společnost skupiny E.ON. Společností skupiny E.ON se rozumí společnost, která je součástí stejného koncernu jako Poskytovatel dle § 79 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

  9.2 Poskytovatel má právo kdykoliv jednostranně měnit rozsah a cenu Služby z důvodu změny cen na velkoobchodním trhu s energiemi, změny devizového kurzu, změny cen nakupovaných služeb či legislativních změn, přičemž aktuálně platné ceny Služby jsou vždy uvedeny v Mobilní aplikaci Poskytovatele. Poskytovatel má dále právo kdykoliv jednostranně měnit OP z důvodu změn legislativy, změn podmínek na trhu s energiemi, nutnosti ošetření rizik smluvního vztahu, inovace poskytovaných služeb či za účelem optimalizace právních vztahů se Zákazníkem. Změna OP bude Zákazníkovi oznámena zveřejněním na Webovém portále Poskytovatele a zároveň zasláním oznámení o změně OP na e-mail Zákazníka, a to nejpozději 30 dní před začátkem účinnosti nových OP. V případě, že Zákazník nesouhlasí s navrhovanou změnou OP, má právo Smlouvu vypovědět, a to do 15 dnů přede dnem účinností nových OP. Smlouva v takovém případě zaniká doručením výpovědi Poskytovateli.

  9.3 Ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná. Pokud se během trvání smluvního vztahu stane jakékoliv ustanovení Smlouvy (nebo jeho část) neplatné nebo nevynutitelné v důsledku změny platných právních předpisů, nebude tím dotčena platnost ani vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují jednat s cílem úpravy smluvního vztahu ve smyslu nové právní úpravy a nahradit dotčeny novými, určenými právní úpravou, resp. změnou tak, aby byl zachován účel Smlouvy a záměry Smluvních stran obsažené v původních ustanoveních.

  9.4 V případě, že dojde mezi Zákazníkem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

  9.5 Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Informacemi a sděleními před uzavřením Smlouvy, jejichž součástí je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

  9.6 Zákazník výslovně žádá o zahájení plnění Služby dle této Smlouvy ještě před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení. V případě, že Zákazník odstoupí v příslušných lhůtách od této Smlouvy, uhradí Poskytovateli cenu stanovenou Smlouvou do doby odstoupení od Smlouvy.

  9.7 Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2022

 

 


Obchodní podmínky platné od 1.3.2022 – Podnikatel

 1. Úvodní ustanovení a definice základních pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky poskytování služby E.ON Drive (dále jen „OP“) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování služby E.ON Drive mezi Zákazníkem a E.ON Energie a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 26078201, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390 (dále jen „Poskytovatel“) a upravují jejich vzájemná práva a povinnosti, podmínky poskytování a využívání služby E.ON Drive. Zákazník a Poskytovatel se v těchto OP dále označují společně jako Smluvní strany a každý jednotlivě jako Smluvní strana.

1.2 Ustanovení ve Smlouvě mají před OP přednost, pokud jsou s nimi v rozporu.

1.3 Zákazník při využívání služby E.ON Drive bere na vědomí, že Poskytovatel není dodavatelem elektřiny ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ale je poskytovatelem služby E.ON Drive.

1.4 Pro účely těchto OP mají následující pojmy zde uvedený význam:

 1. a) Elektrické vozidlo – motorové vozidlo vybavené hnací jednotkou, které se skládá minimálně z jednoho elektrického motoru jako měniče energie s dobíjitelným systémem ukládání elektřiny, který lze externě dobíjet;
 2. b) Karta / dobíjecí karta – plastová identifikační karta nebo čip obsahující RFID čip, přidělena Zákazníkovi na základě Smlouvy, sloužící k identifikaci a autorizaci Zákazníka při využívání Služby;
 1. c) Služba – služba dobíjení Elektrických vozidel v síti veřejně přístupných Dobíjecích stanic prostřednictvím Karty;
 2. d) Dobíjecí stanice – veřejně přístupná dobíjecí stanice Poskytovatele nebo Roamingová dobíjecí stanice zařazena do sítě dobíjecích stanic a umožňující využívání Služby. Aktuální seznam dobíjecích stanic se zveřejňuje prostřednictvím Mobilní aplikace;
 3. e) Roamingová dobíjecí stanice – veřejně přístupná dobíjecí stanice, kterou neprovozuje Poskytovatel, ale s jejímž vlastníkem (provozovatelem) má Poskytovatel uzavřenou smlouvu, která umožňuje využívání Služby Zákazníkům i na této dobíjecí stanici;
 4. f) Mobilní aplikace – aplikace, která umožňuje Zákazníkovi se zákaznickým účtem využívat její funkce související s poskytováním Služby, zejména zjistit polohu nejbližší Dobíjecí stanice či identifikovat a autorizovat Zákazníka při využívání Služby. V aplikaci jsou dále vždy stanoveny aktuální platné ceny za poskytování Služby na Dobíjecích stanicích, jakož i další ceny s poskytováním Služby související. Funkce aplikace se mohou v čase měnit. Mobilní aplikace Poskytovatele je funkční za předpokladu, že Zákazník použije kompatibilní zařízení (mobilní telefon umožňující instalaci mobilní aplikace), které podporuje mobilní operační systém Android či iOS a zajistí na své náklady přístup k internetovému připojení;
 5. g) Smlouva – smlouva o poskytování služby E.ON Drive uzavřená mezi Zákazníkem a Poskytovatelem;
 6. h) Zákazník – fyzická osoba (spotřebitel), která se registrovala na Webovém portálu a s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu. Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské, obchodní činnosti, zaměstnání nebo povolání, tj. osoba, která využívá Službu pro vlastní osobní potřebu;
 7. i) Webový portál – webový portál www.eon-drive.cz, jehož prostřednictvím má Zákazník přístup k registraci, a na kterém jsou zveřejněny všechny podmínky a informace ohledně Služby, včetně aktuálního statusu a rozmístění dobíjecích stanic Poskytovatele, způsobu obsluhy dobíjecích stanic, nově zprovozněných dobíjecích stanicích, novinkách ohledně elektromobility a jiné;
 8. j) Měsíční vyúčtování – vyúčtování obsahující celkovou cenu a souhrnný pokyn k platbě této ceny za využívání Služby Zákazníkem v období příslušného kalendářního měsíce. Přílohou Měsíčního vyúčtování je taktéž přehled využití Služby a příslušné daňové doklady podle jednotlivých zemí, kde Zákazník v příslušném měsíci Službu využíval.
 9. Místo a čas poskytování služby

2.1 Poskytovatel poskytuje Službu na dobíjecích stanicích, jejichž seznam je zveřejněn v Mobilní aplikaci.

2.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo seznam uvedený v odst. 2.1 jednostranně měnit.

2.3 Poskytovatel poskytuje Službu v čase, který je uveden pro příslušnou Dobíjecí stanici v seznamu podle odst. 2.1 s výjimkou přerušení nebo omezení poskytování Služby podle těchto OP.

 1. Podmínky využívání Služby

3.1 Před uzavřením Smlouvy je Zákazník povinen v registračním formuláři dostupném na Webovém portálu pravdivě a úplně informovat o všech skutečnostech nezbytných pro Poskytovatele za účelem uzavření a plnění Smlouvy.

3.2 Po úspěšné registraci bude Zákazníkovi zaslána Smlouva, a to v listinné nebo v elektronické podobě. Po obdržení Smlouvy Zákazník Smlouvu podepíše a předá/zašle zpět Poskytovateli. Pokud bude Smlouva uzavírána v listinné podobě, bude Zákazníkovi společně se Smlouvou zaslána do vlastních rukou na jím zvolenou adresu taktéž Karta. V případě uzavření Smlouvy v elektronické podobě bude Karta Zákazníkovi zaslána po uzavření Smlouvy.

3.3 Smlouva je platná ode dne podpisu oběma Smluvními stranami a účinná dnem aktivace Karty. Karta bude aktivována nejpozději následující den po doručení Zákazníkem podepsané Smlouvy v listinné formě Poskytovateli nebo den po uzavření Smlouvy v elektronické formě. O aktivaci Karty bude Poskytovatel Zákazníka informovat na jeho e-mail.

3.4 Po doručení Zákazníkem podepsané Smlouvy v listinné formě Poskytovateli nebo po uzavření Smlouvy v elektronické formě, Poskytovatel vytvoří Zákazníkovi zákaznický účet a zašle mu na jeho e-mail přihlašovací údaje k tomuto účtu.

3.5 Poskytovatel bude Zákazníkovi poskytovat Službu na Dobíjecí stanici prostřednictvím přidělené a aktivované Karty.

3.6 Údaj o množství odebrané elektrické energie a cena za poskytnutou Službu budou Zákazníkovi přístupné po ukončení každého dobíjení v Mobilní aplikaci. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech (např. aktualizace, nebo údržba systému) omezit dostupnost Mobilní aplikace či rozsah poskytovaných informací, a to po dobu nezbytně nutnou.

3.7 Zákazník bere na vědomí, že je odpovědný za používání Karty a nese plnou odpovědnost za její zneužití, ztrátu, krádež, zničení nebo poškození.

3.8 V případě ztráty, zničení nebo odcizení Karty, je Zákazník povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost Poskytovateli. Při oznámení Zákazník uvede evidenční číslo Karty. Poskytovatel na základě oznámení Zákazníka provede zablokování dané Karty.

3.9 Zákazník je v plném rozsahu odpovědný za závazky, pohledávky a škodu způsobenou neoprávněným používáním, ztrátou nebo odcizením Karty a tyto je povinen Poskytovateli v plném rozsahu uhradit. Zákazník odpovídá za jakékoliv úkony uskutečněné prostřednictvím Karty, a to až do dne vrácení Karty Poskytovateli, resp. do momentu zablokování Karty dle čl. 3.8 Jakékoliv úkony prostřednictvím přidělené Karty se považují za úkony jménem a na účet Zákazníka.

3.10 Zákazník má právo během smluvního vztahu požádat Poskytovatele o vydání další Karty na základě elektronické žádosti o vydání Karty prostřednictvím Webového portálu. Zákazníkovi bude Karta předána, případně zaslána do vlastních rukou Zákazníka, na jím zvolenou adresu. Okamžikem přidělení a aktivace další Karty ze strany Poskytovatele se a využívání Služby prostřednictvím nové Karty vztahují všechny podmínky dle Smlouvy a těchto OP.

3.11 V případě, že Zákazník poskytne Kartu třetí osobě, přebírá veškeré právní následky vzešlé z jejího užívání, zejména zodpovídá za její užívání, ztrátu či zničení třetí osobou.

3.12 V případě, že Zákazník požádá o vydání nové Karty z důvodu její ztráty, odcizení, poškození nebo jejího zničení či vydání další Karty, je Zákazník povinen uhradit poplatek ve výši 200 Kč za vydání nové Karty či další Karty, který bude Zákazníkovi vyúčtován v příslušném Měsíčním vyúčtování.

 1. Povinnosti Poskytovatele a Zákazníka

4.1 Poskytovatel se zavazuje umožnit Zákazníkovi využívání Služby za podmínek stanovených v OP a ve Smlouvě.

4.2 Zákazník se zavazuje dodržovat všechna ustanovení OP a Smlouvy, využívat Službu pouze v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy a pokyny a návody Poskytovatele.

4.3 Zákazník je povinen Poskytovatele bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli poruchách, porušeních, či poškozeních Dobíjecí stanice, které Zákazník zjistil nebo o nichž se dozvěděl během využívání Služby.

4.4 Každá Smluvní strana je povinna oznámit druhé Smluvní straně změnu svých údajů, ať už v rámci registračního formuláře nebo Smlouvy, a to neprodleně poté, co taková změna nastala. Takovéto změny Smlouvy nebudou považovány za změny vyžadující uzavření dodatku k této Smlouvě. Smluvní údaje mohou být změněny na základě jednostranného oznámení provedeného v písemné formě nebo prostým e-mailem. Takto oznámená změna je účinná dnem doručení oznámení druhé Smluvní straně.

 1. Cena, způsob a místo plnění

5.1 Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služby aktuálně platnou cenu, která je pro každou Dobíjecí stanici vždy uvedena v Mobilní aplikaci. V případě, že bude Zákazník Službu využívat v zahraničí, může být cena za Službu uvedena v zahraniční národní měně nebo eurech. Měsíční vyúčtování bude vždy vyhotoveno v českých korunách, přičemž kurzový přepočet vůči zahraničním národním měnám bude učiněn vždy aktuálním kurzem vydaným místní národní bankou k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.

5.2 Cena za Službu bude vypočtena na základě množství odebrané elektřiny při dobíjení Elektrického vozidla. Množství odebrané elektřiny se stanovuje a základě softwarového výpočtu. V případě rozdílného množství indikovaného Dobíjecí stanicí a v Elektrickém vozidle, je rozhodující údaj na Dobíjecí stanici.

5.3 Cena za Službu může být dále rozšířena o cenu vypočtenou na základě času stráveného dobíjením Elektrického vozidla u Dobíjecí stanice, a to v případě, že délka dobíjení Elektrického vozidla překročí limit stanovený v Mobilní aplikaci pro daný typ Dobíjecí stanice. Cena za časovou jednotku, o kterou dobíjení překročilo stanovený limit, je rovněž uvedena v Mobilní aplikaci.

5.4 Veškeré peněžité závazky Zákazníka jsou hrazeny bezhotovostní formou (prostřednictvím poskytovatele platebních služeb), a to na základě Měsíčního vyúčtování vystaveného Poskytovatelem vždy za předchozí kalendářní měsíc.

5.5 Měsíční vyúčtování podle odst. 5.4, Poskytovatel vystaví v elektronické podobě a doručí na emailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě, a to do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla Zákazníkovi Služba poskytnuta. Poskytovatel má v odůvodněných případech právo zasílat Měsíční vyúčtování Zákazníkovi v listinné podobě.

5.6 Splatnost částky uvedené v Měsíčním vyúčtování je 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Za den úhrady se považuje den, kdy byla celá dlužná částka připsána na účet Poskytovatele.

5.7 V případě prodlení Zákazníka s úhradou jakéhokoliv závazku ze Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení až do dne úhrady takového závazku.

5.8 Uplatněním reklamace vyúčtované částky Zákazníkem není dotčena povinnost Zákazníka uhradit dlužnou částku ve lhůtě splatnosti. Pokud Zákazník řádně neuhradí částku uvedenou v Měsíčním vyúčtování v plné výši ve lhůtě splatnosti, je Poskytovatel oprávněn přerušit nebo omezit poskytování Služby, a to zablokováním Karty nebo všech Karet vydaných Poskytovatelem a zablokováním mobilní aplikace až do řádného zaplacení dlužné částky.

5.9 V případě, že Zákazník neplní platební povinnosti a Poskytovatel mu prokazatelně zašle písemnou upomínku, je oprávněn v této souvislosti Zákazníkovi vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč. Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli tuto smluvní pokutu.

 1. Přerušení, omezení poskytování Služby

6.1 Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Služby, a to zejména zablokováním Karty a mobilní aplikace, v následujících případech:

 1. a) Zákazník je v prodlení s úhradou jakékoli splatné pohledávky Poskytovatele podle Smlouvy;
 2. b) při provádění rekonstrukcí, modernizací, oprav a údržby či odstraňování poruch Dobíjecích stanic;
 3. c) při neodvratitelné události, která nemá původ v provozu Dobíjecích stanic, zejména v případě neodvratitelné přírodní události, teroristické akce, války, stávky majícího vliv na možnost plnění povinnosti Poskytovatele;
 4. d) v případě přerušení nebo omezení distribuce elektřiny příslušným provozovatelem distribuční soustavy, do kterého je Dobíjecí stanice připojena, v případech a za podmínek stanovených v energetickém zákoně a v ostatních souvisejících předpisech;
 1. e) Poskytovatel zjistí, že Zákazníkem poskytnuté údaje jsou nepravdivé nebo neaktuální, nebo Poskytovatel bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Zákazníka, nebo Zákazník jiným způsobem hrubě poruší Smlouvu. V takovém případě si Poskytovatel vyhrazuje právo na pozastavení nebo i úplné ukončení poskytované Služby. Během přerušení nebo omezení podle odst. 6.1 nemá Poskytovatel povinnost Zákazníkům poskytovat Službu, přičemž po odstranění příčin omezení nebo přerušení podle odst. 6.1 bude využívání služby neprodleně obnoveny a umožněno. V případě přerušení dle písm. a) a písm. e) odst. 6.1 může být využívání Služby obnoveno na základě písemné žádosti Zákazníka s tím, že Poskytovatel si vyhrazuje právo další využívání Služby Zákazníkovi nepovolit.

6.2 Poskytovatel není povinen poskytovat Službu v případě stavů nouze, ve smyslu ustanovení § 54 energetického zákona.

 1. Reklamace

7.1 Reklamací se rozumí písemné podání Zákazníka nebo jeho zplnomocněného zástupce, které je určeno Poskytovateli, kterým se Zákazník domáhá zejména uplatnění odpovědnosti Poskytovatele za vadné poskytnutí Služby, přičemž takovýto stav trvá v čase uplatnění reklamace a Zákazník požaduje od Poskytovatele nápravu. Účelem reklamace je zejména odstranění Zákazníkem vytýkaných vad.

7.2 Zákazník má právo reklamovat zejména:

 1. a) kvalitu poskytované Služby;
 2. b) nefunkčnost Karty;
 3. c) fakturaci poskytnuté Služby;
 4. d) jiné zjištěné vady související s poskytováním služby ze strany Poskytovatele.

7.3 Zákazník může reklamaci uplatnit na adrese Poskytovatele, na e-mailové adrese Poskytovatele či osobně u Poskytovatele prostřednictvím E.ON Zákaznického centra, přičemž o podání reklamace musí být vyhotoven záznam.

 1. Zánik Smlouvy

8.1 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.

8.2 Každá Smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu doručením písemné výpovědi této Smlouvy druhé Smluvní straně s výpovědní lhůtou jeden kalendářní měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď Smlouvy doručena druhé Smluvní straně.

8.3 Každá ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností druhou Smluvní stranou.

8.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné ke dni jeho doručení, pokud odstupující Smluvní strana neuvede pozdější datum.

8.5 Odstoupení od Smlouvy nebo její ukončení z jiného důvodu se nedotýká práva na uplatnění nároků vyplývajících z porušení Smlouvy, včetně oprávnění na náhradu škody, smluvní pokuty, smluvních ustanovení týkajících se řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Ustanovení vztahující se k vypořádání vzájemných právních vztahů na základě Smlouvy zůstávají v platnosti do momentu jejich vypořádání.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1 Žádná ze Smluvních stran nemůže postoupit nebo převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo těchto OP jako celek nebo jejich část bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany s výjimkou postoupení pohledávek Poskytovatele vůči Zákazníkovi vyplývajících z tohoto smluvního vztahu. Poskytovatel je rovněž oprávněn bez souhlasu Zákazníka převést celou Smlouvu nebo jen její část na jinou společnost skupiny E.ON. Společností skupiny E.ON se rozumí společnost, která je součástí stejného koncernu jako Poskytovatel dle § 79 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

9.2 Poskytovatel má právo kdykoliv jednostranně měnit rozsah a cenu Služby z důvodu změny cen na velkoobchodním trhu s energiemi, změny devizového kurzu, změny cen nakupovaných služeb či legislativních změn, přičemž aktuálně platné ceny Služby jsou vždy uvedeny v Mobilní aplikaci Poskytovatele. Poskytovatel má dále právo kdykoliv jednostranně měnit OP z důvodu změn legislativy, změn podmínek na trhu s energiemi, nutnosti ošetření rizik smluvního vztahu, inovace poskytovaných služeb či za účelem optimalizace právních vztahů se Zákazníkem. Změna OP bude Zákazníkovi oznámena zveřejněním na Webovém portále Poskytovatele a zároveň zasláním oznámení o změně OP na e-mail Zákazníka, a to nejpozději 30 dní před začátkem účinnosti nových OP. V případě, že Zákazník nesouhlasí s navrhovanou změnou OP, má právo Smlouvu vypovědět, a to do 15 dnů přede dnem účinností nových OP. Smlouva v takovém případě zaniká doručením výpovědi Poskytovateli.

9.3 Ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná. Pokud se během trvání smluvního vztahu stane jakékoliv ustanovení Smlouvy (nebo jeho část) neplatné nebo nevynutitelné v důsledku změny platných právních předpisů, nebude tím dotčena platnost ani vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují jednat s cílem úpravy smluvního vztahu ve smyslu nové právní úpravy a nahradit dotčeny novými, určenými právní úpravou, resp. změnou tak, aby byl zachován účel Smlouvy a záměry Smluvních stran obsažené v původních ustanoveních.

9.4 V případě, že dojde mezi Zákazníkem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9.5 Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Informacemi a sděleními před uzavřením Smlouvy, jejichž součástí je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

9.6 Zákazník výslovně žádá o zahájení plnění Služby dle této Smlouvy ještě před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení. V případě, že Zákazník odstoupí v příslušných lhůtách od této Smlouvy, uhradí Poskytovateli cenu stanovenou Smlouvou do doby odstoupení od Smlouvy.

9.7 Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2022

 


Obchodní podmínky platné od 1.2.2021 – Spotřebitel

 1. Úvodní ustanovení a definice základních pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky poskytování služby E.ON Drive (dále jen „OP“)

tvoří nedílnou součást smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování služby E.ON Drive mezi Zákazníkem a E.ON Energie a.s.,

se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 26078201, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390 (dále jen „Poskytovatel“) a upravují jejich vzájemná práva o povinnosti, podmínky poskytování a využívání služby E.ON Drive. Zákazník a Poskytovatel se v těchto OP dále označují společně jako Smluvní strany a každý jednotlivě jako Smluvní strana.

1.2 Ustanovení ve Smlouvě mají před OP přednost, pokud jsou s nimi v rozporu.

1.3 Zákazník při využívání služby E.ON Drive bere na vědomí, že Poskytovatel není dodavatelem elektřiny ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ale je poskytovatelem služby E.ON Drive.

1.4 Pro účely těchto OP:

 1. a) Ceník – dokument, ve kterém jsou stanoveny ceny za poskytování Služby, jakož i další ceny s poskytováním Služby související. Ceník tvoří součást Smlouvy a je dostupný i na Webovém portále;
 2. b) Elektrické vozidlo – motorové vozidlo vybavené hnací jednotkou, které se skládá minimálně z jednoho elektrického motoru jako měniče energie s dobíjitelným systémem ukládání elektřiny, který lze externě dobíjet;
 3. c) Karta / dobíjecí karta – plastová identifikační karta nebo čip obsahující RFID čip, přidělena Zákazníkovi na základě Smlouvy, sloužící k identifikaci a autorizaci Zákazníka při využívání Služby;
 4. d) Služba – služba dobíjení Elektrických vozidel v síti veřejně přístupných dobíjecích stanic Poskytovatele nebo na roamingových dobíjecích stanicích prostřednictvím Karty;
 5. e) Dobíjecí stanice – veřejně přístupná dobíjecí stanice Poskytovatele nebo roamingová dobíjecí stanice zařazena do sítě dobíjecích stanic a umožňující využívání Služby. Aktuální seznam dobíjecích stanic se zveřejňuje prostřednictvím Webového portálu;
 6. f) Roamingová dobíjecí stanice – veřejně přístupná dobíjecí stanice, kterou neprovozuje Poskytovatel, ale s jejímž vlastníkem (provozovatelem) má Poskytovatel uzavřenou smlouvu, která umožňuje využívání Služby Zákazníkům i na této dobíjecí stanici;
 7. g) Mobilní aplikace – je aplikace, která umožňuje Zákazníkovi se zákaznickým účtem využívat její funkce související s poskytováním Služby, zejména zjistit polohu nejbližší Dobíjecí stanice či identifikovat a autorizovat Zákazníka při využívání Služby. Funkce aplikace se mohou v čase měnit. Mobilní aplikace Poskytovatele je funkční za předpokladu, že Zákazník použije kompatibilní zařízení (mobilní telefon umožňující instalaci mobilní aplikace), které podporuje mobilní operační systém Android či iOS a zajistí na své náklady přístup k internetovému připojení;
 8. h) Smlouva – smlouva o poskytování služby E.ON Drive uzavřená mezi Zákazníkem a Poskytovatelem;
 9. i) Zákazník – fyzická osoba (spotřebitel), která se registrovala na Webovém portálu a s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu. Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské, obchodní činnosti, zaměstnání nebo povolání, tj. osoba, která využívá Službu pro vlastní osobní potřebu;
 10. j) Webový portál – rozumí se webový portál www.eon-drive.cz, jehož prostřednictvím má Zákazník přístup k registraci, a na kterém jsou zveřejněny všechny podmínky a informace ohledně Služby včetně aktuálního statusu a rozmístění dobíjecích stanic, způsobu obsluhy dobíjecích stanic, nově zprovozněných dobíjecích stanicích, novinkách ohledně elektromobility a jiné.
 1. Místo a čas poskytování služby

2.1 Poskytovatel poskytuje Službu na dobíjecích stanicích, jejichž seznam je zveřejněn na Webovém portále a v Mobilní aplikaci.

2.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo seznam uvedený v odst. 2.1 jednostranně měnit.

2.3 Poskytovatel poskytuje Službu v čase, který je uveden pro příslušnou Dobíjecí stanici v seznamu podle odst. 2.1 s výjimkou přerušení nebo omezení poskytování Služby podle těchto OP.

 1. Podmínky využívání Služby

3.1 Před uzavřením Smlouvy je Zákazník povinen v registračním formuláři dostupném na Webovém portálu pravdivě a úplně informovat o všech skutečnostech nezbytných pro Poskytovatele za účelem uzavření a plnění Smlouvy.

3.2 Po úspěšné registraci bude Zákazníkovi předána, případně zaslána do vlastních rukou Zákazníka, na jím zvolenou adresu, Karta a Smlouva.

3.3 Po obdržení Smlouvy Zákazník Smlouvu podepíše a předá/zašle zpět na adresu Poskytovatele. Podpisem Smlouvy Zákazník stvrzuje převzetí Karty. Smlouva je platná ode dne podpisu oběma Smluvními stranami a účinná dnem aktivace Karty. Karta bude aktivována nejpozději následující den po doručení Zákazníkem podepsané Smlouvy Poskytovateli. O aktivaci Karty bude Poskytovatel Zákazníka informovat na jeho e-mail.

3.4 Po doručení Zákazníkem podepsané Smlouvy Poskytovateli, Poskytovatel vytvoří Zákazníkovi zákaznický účet a zašle mu na jeho e-mail přihlašovací údaje k tomuto účtu.

3.5 Poskytovatel bude Zákazníkovi poskytovat Službu na Dobíjecí stanici prostřednictvím přidělené a aktivované Karty.

3.6 Údaj o množství odebrané elektrické energie bude Zákazníkovi přístupný po ukončení každého dobíjení v Mobilní aplikaci. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech (např. aktualizace, nebo údržba systému) omezit dostupnost Mobilní aplikace či rozsah poskytovaných informací, a to po dobu nezbytně nutnou.

3.7 Zákazník bere na vědomí, že ode dne převzetí Karty je zodpovědný za její používání a nese plnou odpovědnost za její zneužití, ztrátu, krádež, zničení nebo poškození.

3.8 V případě ztráty, zničení nebo odcizení Karty, je Zákazník povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost Poskytovateli. Při oznámení Zákazník uvede evidenční číslo Karty. Poskytovatel na základě oznámení Zákazníka provede zablokování dané Karty.

3.9 Zákazník je v plném rozsahu odpovědný za závazky, pohledávky a škodu způsobenou neoprávněným používáním, ztrátou nebo odcizením Karty a tyto je povinen Poskytovateli v plném rozsahu uhradit. Zákazník odpovídá za jakékoliv úkony uskutečněné prostřednictvím Karty ode dne převzetí Karty do dne vrácení Karty Poskytovateli, resp. do momentu zablokování Karty dle čl. 3.8 Jakékoliv úkony prostřednictvím přidělené Karty se považují za úkony jménem a na účet Zákazníka.

3.10 Přidělená Karta se nestává vlastnictvím Zákazníka a po ukončení smluvního vztahu je Zákazník povinen přidělenou Kartu Poskytovateli vrátit.

3.11 Zákazník má právo během smluvního vztahu požádat Poskytovatele o vydání další Karty na základě elektronické žádosti o vydání Karty, prostřednictvím Webového portálu. Zákazníkovi bude Karta předána, případně zaslána do vlastních rukou Zákazníka, na jím zvolenou adresu. Zákazník stvrdí přijetí další Karty podpisem Předávacího protokolu, který následně zašle Poskytovateli. Další Karta bude aktivována nejpozději následující den po doručení Zákazníkem podepsaného Předávacího protokolu Poskytovateli. Okamžikem přidělení a aktivace další Karty ze strany Poskytovatele se na využívání Služby prostřednictvím nové Karty vztahují všechny podmínky dle Smlouvy a těchto OP.

3.12 V případě, že Zákazník poskytne Kartu třetí osobě, přebírá veškeré právní následky vzešlé z jejího jednání, zejména zodpovídá za její užívání, ztrátu či zničení třetí osobou.

3.13 V případě, že Zákazník požádá o vydání nové Karty z důvodu její ztráty, odcizení, poškození nebo jejího zničení či vydání další Karty, je Zákazník povinen uhradit poplatek dle Ceníku za vydání nové Karty či další Karty, který bude Zákazníkovi vyfakturován ve faktuře.

3.14 Zákazník se zavazuje využívat Službu pouze na území České republiky.

 1. Povinnosti Poskytovatele a Zákazníka

4.1 Poskytovatel se zavazuje umožnit Zákazníkovi využívání Služby za podmínek stanovených v OP a ve Smlouvě.

4.2 Zákazník se zavazuje dodržovat všechna ustanovení OP a Smlouvy, využívat Službu pouze v souladu s právními předpisy platnými v České republice, pokyny a návody Poskytovatele.

4.3 Zákazník je povinen Poskytovatele bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli poruchách, porušeních, či poškozeních Dobíjecí stanice, které Zákazník zjistil nebo o nichž se dozvěděl během využívání Služby.

4.4 Každá Smluvní strana je povinna oznámit druhé Smluvní straně změnu svých údajů, ať už v rámci registračního formuláře nebo Smlouvy, a to neprodleně poté, co taková změna nastala. Takovéto změny Smlouvy nebudou považovány za změny vyžadující uzavření dodatku k této Smlouvě. Smluvní údaje mohou být změněny na základě jednostranného oznámení provedeného v písemné formě nebo prostým e-mailem. Takto oznámená změna je účinná dnem doručení oznámení druhé Smluvní straně.

 1. Cena, způsob a místo plnění

5.1 Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služby cenu

uvedenou v aktuálním Ceníku, který je součástí Smlouvy.

5.2 Cena za Službu bude vypočtena na základě množství odebrané elektřiny při dobíjení Elektrického vozidla. Množství odebrané elektřiny se stanovuje na základě softwarového výpočtu. V případě rozdílného množství indikovaného Dobíjecí stanicí a v Elektrickém vozidle, je rozhodující údaj na Dobíjecí stanici.

5.3 Cena za Službu může být dále rozšířena o cenu vypočtenou na základě času stráveného dobíjením Elektrického vozidla u Dobíjecí stanice, a to v případě, že délka dobíjení Elektrického vozidla překročí limit stanovený v Ceníku pro daný typ Dobíjecí stanice. Cena za časovou jednotku, o kterou dobíjení překročilo stanovený limit, je rovněž uvedena v Ceníku.

5.4 Veškeré peněžité závazky Zákazníka jsou hrazeny bezhotovostní formou (prostřednictvím poskytovatele platebních služeb), a to na základě faktury vystavené Poskytovatelem za předchozí kalendářní měsíc.

5.5 Fakturu podle odst. 5.4, Poskytovatel vystaví v elektronické podobě a doručí na emailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě, a to do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla Zákazníkovi Služba poskytnuta. Poskytovatel má v odůvodněných případech právo zasílat faktury Zákazníkovi v listinné podobě.

5.6. Splatnost faktury je 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Za den úhrady se považuje den, kdy byla dlužná částka připsána na účet Poskytovatele.

5.7 V případě prodlení Zákazníka s úhradou jakéhokoliv závazku ze Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení až do dne úhrady takového závazku.

5.8 Uplatněním reklamace faktury Zákazníkem není dotčena povinnost Zákazníka uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Pokud Zákazník řádně neuhradí fakturovanou částku v plné výši ve lhůtě splatnosti, je Poskytovatel oprávněn přerušit nebo omezit poskytování Služby, a to zablokováním Karty nebo všech Karet vydaných Poskytovatelem a zablokováním mobilní aplikace, až do řádného zaplacení dlužné částky.

5.9 Nezaplacení jakéhokoliv závazku vůči Poskytovateli znamená porušení povinností Zákazníka a zakládá právo Poskytovatele odstoupit od Smlouvy tak, jak je uvedeno níže.

 1. Přerušení, omezení poskytování Služby

6.1 Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Služby, a to zejména zablokováním Karty a mobilní aplikace, v následujících případech:

 1. a) Zákazník je v prodlení s úhradou jakékoli splatné pohledávky Poskytovatele podle Smlouvy;
 2. b) při provádění plánovaných rekonstrukcí, modernizací, opravách a údržbě dobíjecích stanic, v těchto případech Poskytovatel tyto informace Zákazníkovi sdělí nejpozději 5 kalendářních dnů předem, přičemž za oznámení podle tohoto bodu se považuje i zveřejnění oznámení na Webovém portálu;
 3. c) nepředvídané poruchy, přičemž v takovém případě Poskytovatel oznámí tuto skutečnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, přičemž za oznámení podle tohoto bodu se považuje i zveřejnění oznámení na Webovém portálu;
 4. d) neodvratitelné události, která nemá původ v provozu dobíjecích stanic, zejména v případě neodvratitelné přírodní události, teroristické akce, války, stávky majícího vliv na možnost plnění povinnosti Provozovatele;
 5. e) v případě přerušení nebo omezení distribuce elektřiny příslušným provozovatelem distribuční soustavy, do kterého je Dobíjecí stanice připojena, v případech a za podmínek stanovených v zákoně o energetice a v ostatních souvisejících předpisech;
 6. f) Poskytovatel zjistí, že Zákazníkem poskytnuté údaje jsou nepravdivé nebo neaktuální, nebo Poskytovatel bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Zákazníka, nebo Zákazník jiným způsobem hrubě poruší Smlouvu. V takovém případě si poskytovatel vyhrazuje právo na pozastavení nebo i úplné ukončení poskytované Služby.

Během přerušení nebo omezení podle odst. 6.1, Poskytovatel nemá povinnost Zákazníkům poskytovat Službu, přičemž po odstranění příčin omezení nebo přerušení podle odst. 6.1, bude využívání služby neprodleně obnoveny a umožněno. V případě přerušení dle písm. a) a písm. f) odst. 6.1 může být využívání Služeb obnoveno na základě písemné žádosti Zákazníka s tím, že Poskytovatel si vyhrazuje právo další využívání Služeb Zákazníkovi nepovolit.

6.2 Poskytovatel není povinen poskytovat Službu v případě stavů nouze, ve smyslu ustanovení § 54 energetického zákona.

 1. Reklamace

7.1 Reklamací se rozumí písemné podání Zákazníka nebo jeho zplnomocněného zástupce, které je určeno Poskytovateli, kterým se Zákazník domáhá zejména uplatnění odpovědnosti Poskytovatele za vadné poskytnutí Služby, přičemž takovýto stav trvá v čase uplatnění reklamace a Zákazník požaduje od Poskytovatele nápravu. Účelem reklamace je zejména odstranění Zákazníkem vytýkaných vad.

7.2 Zákazník má právo reklamovat zejména:

 1. a) kvalitu poskytované Služby;
 2. b) nefunkčnost Karty;
 3. c) fakturaci poskytnuté Služby;
 4. d) jiné zjištěné vady související s poskytováním služby ze strany Poskytovatele.

7.3 Zákazník může reklamaci uplatnit na adrese Poskytovatele, na e-mailové adrese Poskytovatele či osobně u Poskytovatele prostřednictvím E.ON Zákaznického centra, přičemž o podání reklamace musí být vyhotoven záznam.

 1. Zánik Smlouvy

8.1 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.

8.2 Každá Smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu doručením písemné výpovědi této Smlouvy druhé Smluvní straně s výpovědní lhůtou jeden kalendářní měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď Smlouvy doručena druhé Smluvní straně.

8.3 Každá ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností druhou Smluvní stranou.

8.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné ke dni jeho doručení, pokud odstupující Smluvní strana neuvede pozdější datum.

8.5 Odstoupení od Smlouvy nebo její ukončení z jiného důvodu se nedotýká práva na uplatnění nároků vyplývajících z porušení Smlouvy, včetně oprávnění na náhradu škody, smluvní pokuty, smluvních ustanovení týkajících se řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Ustanovení vztahující se k vypořádání vzájemných právních vztahů na základě Smlouvy zůstávají v platnosti do momentu jejich vypořádání.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1 Žádná ze Smluvních stran nemůže postoupit nebo převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo těchto OP jako celek nebo jejich část bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany s výjimkou postoupení pohledávek Poskytovatele vůči Zákazníkovi vyplývajících z tohoto smluvního vztahu. Poskytovatel je rovněž oprávněn bez souhlasu Zákazníka převést celou Smlouvu nebo jen její část na jinou společnost skupiny E.ON. Společností skupiny E.ON se rozumí společnost, která je součástí stejného koncernu jako Poskytovatel dle § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

9.2 Poskytovatel má právo kdykoliv jednostranně měnit Ceník z důvodu změny cen na velkoobchodním trhu s energiemi, změny devizového kurzu, změny cen nakupovaných služeb, legislativních změn a změny

rozsahu poskytovaných služeb Zákazníkům. Poskytovatel má právo OP kdykoliv jednostranně měnit z důvodu změn legislativy, změn podmínek na trhu s energiemi, nutnosti ošetření rizik smluvního vztahu, inovace poskytovaných služeb či za účelem optimalizace právních vztahů se Zákazníkem. Změna Ceníku nebo OP bude Zákazníkovi oznámena zveřejněním na Webovém portále Poskytovatele a zároveň zasláním oznámení o změně Ceníku nebo OP na e-mail Zákazníka, a to nejpozději měsíc před začátkem účinnosti nového Ceníku nebo OP. V případě, že Zákazník nesouhlasí s navrhovanou změnou Ceníku nebo OP, má právo Smlouvu vypovědět do 15 dnů přede dnem účinností nového Ceníku nebo OP.

9.3 Ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná. Pokud se během trvání smluvního vztahu stane jakékoliv ustanovení Smlouvy (nebo jeho část) neplatné nebo nevynutitelné v důsledku změny platných právních předpisů, nebude tím dotčena platnost ani vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují jednat s cílem úpravy smluvního vztahu ve smyslu nové právní úpravy a nahradit dotčeny novými, určenými právní úpravou, resp. změnou tak, aby byl zachován účel Smlouvy a záměry Smluvních stran obsažené v původních ustanoveních.

9.4 V případě, že dojde mezi Zákazníkem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9.5 Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Informacemi a sděleními před uzavřením Smlouvy, jejichž součástí je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

9.6 Zákazník výslovně žádá o zahájení plnění Služby dle této Smlouvy ještě před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení. V případě, že Zákazník odstoupí v příslušných lhůtách od této Smlouvy, uhradí Poskytovateli cenu stanovenou Smlouvou do doby odstoupení od Smlouvy.

9.7 Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2021


Obchodní podmínky platné od 1.2.2021 – Podnikatel

 1. Úvodní ustanovení a definice základních pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky poskytování služby E.ON Drive (dále jen „OP“)

tvoří nedílnou součást smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování služby E.ON Drive mezi Zákazníkem a E.ON Energie a.s.,

se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 26078201, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390 (dále jen „Poskytovatel“) a upravují jejich vzájemná práva o povinnosti, podmínky poskytování a využívání služby E.ON Drive. Zákazník a Poskytovatel se v těchto OP dále označují společně jako Smluvní strany a každý jednotlivě jako Smluvní strana.

1.2 Ustanovení ve Smlouvě mají před OP přednost, pokud jsou s nimi v rozporu.

1.3 Zákazník při využívání služby E.ON Drive bere na vědomí, že Poskytovatel není dodavatelem elektřiny ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ale je poskytovatelem služby E.ON Drive.

1.4 Pro účely těchto OP:

 1. a) Ceník – dokument, ve kterém jsou stanoveny ceny za poskytování Služby, jakož i další ceny s poskytováním Služby související. Ceník tvoří součást Smlouvy a je dostupný i na Webovém portále;
 2. b) Elektrické vozidlo – motorové vozidlo vybavené hnací jednotkou, které se skládá minimálně z jednoho elektrického motoru jako měniče energie s dobíjitelným systémem ukládání elektřiny, který lze externě dobíjet;
 3. c) Karta / dobíjecí karta – plastová identifikační karta nebo čip obsahující RFID čip, přidělena Zákazníkovi na základě Smlouvy, sloužící k identifikaci a autorizaci Zákazníka při využívání Služby;
 4. d) Služba – služba dobíjení Elektrických vozidel v síti veřejně přístupných dobíjecích stanic Poskytovatele nebo na roamingových dobíjecích stanicích prostřednictvím Karty;
 5. e) Dobíjecí stanice – veřejně přístupná dobíjecí stanice Poskytovatele nebo roamingová dobíjecí stanice zařazena do sítě dobíjecích stanic a umožňující využívání Služby. Aktuální seznam dobíjecích stanic se zveřejňuje prostřednictvím Webového portálu;
 6. f) Roamingová dobíjecí stanice – veřejně přístupná dobíjecí stanice, kterou neprovozuje Poskytovatel, ale s jejímž vlastníkem (provozovatelem) má Poskytovatel uzavřenou smlouvu, která umožňuje využívání Služby Zákazníkům i na této dobíjecí stanici;
 7. f) Mobilní aplikace – je aplikace, která umožňuje Zákazníkovi se zákaznickým účtem využívat její funkce související s poskytováním Služby, zejména zjistit polohu nejbližší Dobíjecí stanice či identifikovat a autorizovat Zákazníka při využívání Služby. Funkce aplikace se mohou v čase měnit. Mobilní aplikace Poskytovatele je funkční za předpokladu, že Zákazník použije kompatibilní zařízení (mobilní telefon umožňující instalaci mobilní aplikace), které podporuje mobilní operační systém Android či iOS a zajistí na své náklady přístup k internetovému připojení;
 8. g) Smlouva – smlouva o poskytování služby E.ON Drive uzavřená mezi Zákazníkem a Poskytovatelem;
 9. h) Zákazník – fyzická osoba podnikající či právnická osoba, která se registrovala na Webovém portálu a s Poskytovatelem uzavřela

Smlouvu;

 1. i) Webový portál – rozumí se webový portál www.eon-drive.cz, jehož prostřednictvím má Zákazník přístup k registraci, a na kterém jsou zveřejněny všechny podmínky a informace ohledně Služby včetně aktuálního statusu a rozmístění dobíjecích stanic, způsobu obsluhy dobíjecích stanic, nově zprovozněných dobíjecích stanicích, novinkách ohledně elektromobility a jiné.
 1. Místo a čas poskytování služby

2.1 Poskytovatel poskytuje Službu na dobíjecích stanicích, jejichž seznam je zveřejněn na Webovém portále a v Mobilní aplikaci.

2.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo seznam uvedený v odst. 2.1 jednostranně měnit.

2.3 Poskytovatel poskytuje Službu v čase, který je uveden pro příslušnou Dobíjecí stanici v seznamu podle odst. 2.1 s výjimkou přerušení nebo omezení poskytování Služby podle těchto OP.

 1. Podmínky využívání Služby

3.1 Před uzavřením Smlouvy je Zákazník povinen v registračním formuláři dostupném na Webovém portálu pravdivě a úplně informovat o všech skutečnostech nezbytných pro Poskytovatele za účelem uzavření a plnění Smlouvy.

3.2 Po úspěšné registraci bude Zákazníkovi předána, případně zaslána do vlastních rukou Zákazníka, na jím zvolenou adresu, Karta a Smlouva.

3.3 Po obdržení Smlouvy Zákazník Smlouvu podepíše a předá/zašle zpět na adresu Poskytovatele. Podpisem Smlouvy Zákazník stvrzuje převzetí Karty. Smlouva je platná ode dne podpisu oběma Smluvními stranami a účinná dnem aktivace Karty. Karta bude aktivována nejpozději následující den po doručení Zákazníkem podepsané Smlouvy Poskytovateli. O aktivaci Karty bude Poskytovatel Zákazníka informovat na jeho e-mail.

3.4 Po doručení Zákazníkem podepsané Smlouvy Poskytovateli, Poskytovatel vytvoří Zákazníkovi zákaznický účet a zašle mu na jeho e-mail přihlašovací údaje k tomuto účtu.

3.5 Poskytovatel bude Zákazníkovi poskytovat Službu na Dobíjecí stanici prostřednictvím přidělené a aktivované Karty.

3.6 Údaj o množství odebrané elektrické energie bude Zákazníkovi přístupný po ukončení každého dobíjení v Mobilní aplikaci. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech (např. aktualizace, nebo údržba systému) omezit dostupnost Mobilní aplikace či rozsah poskytovaných informací, a to po dobu nezbytně nutnou.

3.7 Zákazník bere na vědomí, že ode dne převzetí Karty je zodpovědný za její používání a nese plnou odpovědnost za její zneužití, ztrátu, krádež, zničení nebo poškození.

3.8 V případě ztráty, zničení nebo odcizení Karty, je Zákazník povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost Poskytovateli. Při oznámení Zákazník uvede evidenční číslo Karty. Poskytovatel na základě oznámení Zákazníka provede zablokování dané Karty.

3.9 Zákazník je v plném rozsahu odpovědný za závazky, pohledávky a škodu způsobenou neoprávněným používáním, ztrátou nebo odcizením Karty a tyto je povinen Poskytovateli v plném rozsahu uhradit. Zákazník odpovídá za jakékoliv úkony uskutečněné prostřednictvím Karty ode dne převzetí Karty do dne vrácení Karty Poskytovateli, resp. do momentu zablokování Karty dle čl. 3.8. Jakékoliv úkony prostřednictvím přidělené Karty se považují za úkony jménem a na účet Zákazníka.

3.10 Přidělená Karta se nestává vlastnictvím Zákazníka a po ukončení smluvního vztahu je Zákazník povinen přidělenou Kartu Poskytovateli vrátit.

3.11 Zákazník má právo během smluvního vztahu požádat Poskytovatele o vydání další Karty na základě elektronické žádosti o vydání Karty, prostřednictvím Webového portálu. Zákazníkovi bude Karta předána, případně zaslána do vlastních rukou Zákazníka, na jím zvolenou adresu. Zákazník stvrdí přijetí další Karty podpisem Předávacího protokolu, který následně zašle Poskytovateli. Další Karta bude aktivována nejpozději následující den po doručení Zákazníkem podepsaného Předávacího protokolu Poskytovateli. Okamžikem přidělení a aktivace další Karty ze strany Poskytovatele se na využívání Služby prostřednictvím nové Karty vztahují všechny podmínky dle Smlouvy a těchto OP.

3.12 V případě, že Zákazník poskytne Kartu třetí osobě, přebírá veškeré právní následky vzešlé z jejího jednání, zejména zodpovídá za její užívání, ztrátu či zničení třetí osobou.

3.13 V případě, že Zákazník požádá o vydání nové Karty z důvodu její ztráty, odcizení, poškození nebo jejího zničení či vydání další Karty, je Zákazník povinen uhradit poplatek dle Ceníku za vydání nové Karty či další Karty, který bude Zákazníkovi vyfakturován ve faktuře.

3.14 Zákazník se zavazuje využívat Službu pouze na území České republiky.

 1. Povinnosti Poskytovatele a Zákazníka

4.1 Poskytovatel se zavazuje umožnit Zákazníkovi využívání Služby za podmínek stanovených v OP a ve Smlouvě.

4.2 Zákazník se zavazuje dodržovat všechna ustanovení OP a Smlouvy, využívat Službu pouze v souladu s právními předpisy platnými v České republice, pokyny a návody Poskytovatele.

4.3 Zákazník je povinen Poskytovatele bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli poruchách, porušeních, či poškozeních Dobíjecí stanice, které Zákazník zjistil nebo o nichž se dozvěděl během využívání Služby.

4.4 Každá Smluvní strana je povinna oznámit druhé Smluvní straně změnu svých údajů, ať už v rámci registračního formuláře nebo Smlouvy, a to neprodleně poté, co taková změna nastala. Takovéto změny Smlouvy nebudou považovány za změny vyžadující uzavření dodatku k této Smlouvě. Smluvní údaje mohou být změněny na základě jednostranného oznámení provedeného v písemné formě nebo prostým e-mailem. Takto oznámená změna je účinná dnem doručení oznámení druhé Smluvní straně.

 1. Cena, způsob a místo plnění

5.1 Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služby cenu

uvedenou v aktuálním Ceníku, který je součástí Smlouvy.

5.2 Cena za Službu bude vypočtena na základě množství odebrané elektřiny při dobíjení Elektrického vozidla. Množství odebrané elektřiny se stanovuje na základě softwarového výpočtu. V případě rozdílného množství indikovaného Dobíjecí stanicí a v Elektrickém vozidle, je rozhodující údaj na Dobíjecí stanici.

5.3 Cena za Službu může být dále rozšířena o cenu vypočtenou na základě času stráveného dobíjením Elektrického vozidla u Dobíjecí stanice, a to v případě, že délka dobíjení Elektrického vozidla překročí limit stanovený v Ceníku pro daný typ Dobíjecí stanice. Cena za časovou jednotku, o kterou dobíjení překročilo stanovený limit, je rovněž uvedena v Ceníku.

5.4 Veškeré peněžité závazky Zákazníka jsou hrazeny bezhotovostní formou (prostřednictvím poskytovatele platebních služeb), a to na základě faktury vystavené Poskytovatelem za předchozí kalendářní měsíc.

5.5 Fakturu podle odst. 5.4, Poskytovatel vystaví v elektronické podobě a doručí na emailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě, a to do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla Zákazníkovi Služba poskytnuta. Poskytovatel má v odůvodněných případech právo zasílat faktury Zákazníkovi v listinné podobě.

5.6. Splatnost faktury je 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Za den úhrady se považuje den, kdy byla dlužná částka připsána na účet Poskytovatele.

5.7 V případě prodlení Zákazníka s úhradou jakéhokoliv závazku ze Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení až do dne úhrady takového závazku.

5.8 Uplatněním reklamace faktury Zákazníkem není dotčena povinnost Zákazníka uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Pokud Zákazník řádně neuhradí fakturovanou částku v plné výši ve lhůtě splatnosti, je Poskytovatel oprávněn přerušit nebo omezit poskytování Služby, a to zablokováním Karty nebo všech Karet vydaných Poskytovatelem a zablokováním mobilní aplikace, až do řádného zaplacení dlužné částky.

5.9 Nezaplacení jakéhokoliv závazku vůči Poskytovateli znamená porušení povinností Zákazníka a zakládá právo Poskytovatele odstoupit od Smlouvy tak, jak je uvedeno níže.

 1. Přerušení, omezení poskytování Služby

6.1 Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Služby, a to zejména zablokováním Karty a mobilní aplikace, v následujících případech:

 1. a) Zákazník je v prodlení s úhradou jakékoli splatné pohledávky Poskytovatele podle Smlouvy;
 2. b) při provádění plánovaných rekonstrukcí, modernizací, opravách a údržbě dobíjecích stanic, v těchto případech Poskytovatel tyto informace Zákazníkovi sdělí nejpozději 5 kalendářních dnů předem, přičemž za oznámení podle tohoto bodu se považuje i zveřejnění oznámení na Webovém portálu;
 3. c) nepředvídané poruchy, přičemž v takovém případě Poskytovatel oznámí tuto skutečnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, přičemž za oznámení podle tohoto bodu se považuje i zveřejnění oznámení na Webovém portálu;
 4. d) neodvratitelné události, která nemá původ v provozu dobíjecích stanic, zejména v případě neodvratitelné přírodní události, teroristické akce, války, stávky majícího vliv na možnost plnění povinnosti Provozovatele;
 5. e) v případě přerušení nebo omezení distribuce elektřiny příslušným provozovatelem distribuční soustavy, do kterého je Dobíjecí stanice připojena, v případech a za podmínek stanovených v zákoně o energetice a v ostatních souvisejících předpisech;
 6. f) Poskytovatel zjistí, že Zákazníkem poskytnuté údaje jsou nepravdivé nebo neaktuální, nebo Poskytovatel bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Zákazníka, nebo Zákazník jiným způsobem hrubě poruší Smlouvu. V takovém případě si poskytovatel vyhrazuje právo na pozastavení nebo i úplné ukončení poskytované Služby.

Během přerušení nebo omezení podle odst. 6.1, Poskytovatel nemá povinnost Zákazníkům poskytovat Službu, přičemž po odstranění příčin omezení nebo přerušení podle odst. 6.1, bude využívání služby neprodleně obnoveny a umožněno. V případě přerušení dle písm. a) a písm. f) odst. 6.1 může být využívání Služeb obnoveno na základě písemné žádosti Zákazníka s tím, že Poskytovatel si vyhrazuje právo další využívání Služeb Zákazníkovi nepovolit.

6.2 Poskytovatel není povinen poskytovat Službu v případě stavů nouze, ve smyslu ustanovení § 54 energetického zákona.

 1. Reklamace

7.1 Reklamací se rozumí písemné podání Zákazníka nebo jeho zplnomocněného zástupce, které je určeno Poskytovateli, kterým se Zákazník domáhá zejména uplatnění odpovědnosti Poskytovatele za vadné poskytnutí Služby, přičemž takovýto stav trvá v čase uplatnění reklamace a Zákazník požaduje od Poskytovatele nápravu. Účelem reklamace je zejména odstranění Zákazníkem vytýkaných vad.

7.2 Zákazník má právo reklamovat zejména:

 1. a) kvalitu poskytované Služby;
 2. b) nefunkčnost Karty;
 3. c) fakturaci poskytnuté Služby;
 4. d) jiné zjištěné vady související s poskytováním služby ze strany Poskytovatele.

7.3 Zákazník může reklamaci uplatnit na adrese Poskytovatele, na e-mailové adrese Poskytovatele či osobně u Poskytovatele prostřednictvím E.ON Zákaznického centra, přičemž o podání reklamace musí být vyhotoven záznam.

 1. Zánik Smlouvy

8.1 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.

8.2 Každá Smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu doručením písemné výpovědi této Smlouvy druhé Smluvní straně s výpovědní lhůtou jeden kalendářní měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď Smlouvy doručena druhé Smluvní straně.

8.3 Každá ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností druhou Smluvní stranou.

8.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné ke dni jeho doručení, pokud odstupující Smluvní strana neuvede pozdější datum.

8.5 Odstoupení od Smlouvy nebo její ukončení z jiného důvodu se nedotýká práva na uplatnění nároků vyplývajících z porušení Smlouvy, včetně oprávnění na náhradu škody, smluvní pokuty, smluvních ustanovení týkajících se řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Ustanovení vztahující se k vypořádání vzájemných právních vztahů na základě Smlouvy zůstávají v platnosti do momentu jejich vypořádání.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1 Žádná ze Smluvních stran nemůže postoupit nebo převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo těchto OP jako celek nebo jejich část bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany s výjimkou postoupení pohledávek Poskytovatele vůči Zákazníkovi vyplývajících z tohoto smluvního vztahu. Poskytovatel je rovněž oprávněn bez souhlasu Zákazníka převést celou Smlouvu nebo jen její část na jinou společnost skupiny E.ON. Společností skupiny E.ON se rozumí společnost, která je součástí stejného koncernu jako Poskytovatel dle § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

9.2 Poskytovatel má právo kdykoliv jednostranně měnit Ceník z důvodu změny cen na velkoobchodním trhu s energiemi, změny devizového kurzu, změny cen nakupovaných služeb, legislativních změn a změny

rozsahu poskytovaných služeb Zákazníkům. Poskytovatel má právo OP kdykoliv jednostranně měnit z důvodu změn legislativy, změn podmínek na trhu s energiemi, nutnosti ošetření rizik smluvního vztahu, inovace poskytovaných služeb či za účelem optimalizace právních vztahů se Zákazníkem. Změna Ceníku nebo OP bude Zákazníkovi oznámena zveřejněním na Webovém portále Poskytovatele a zároveň zasláním oznámení o změně Ceníku nebo OP na e-mail Zákazníka, a to nejpozději měsíc před začátkem účinnosti nového Ceníku nebo OP. V případě, že Zákazník nesouhlasí s navrhovanou změnou Ceníku nebo OP, má právo Smlouvu vypovědět do 15 dnů přede dnem účinností nového Ceníku nebo OP.

9.3 Ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná. Pokud se během trvání smluvního vztahu stane jakékoliv ustanovení Smlouvy (nebo jeho část) neplatné nebo nevynutitelné v důsledku změny platných právních předpisů, nebude tím dotčena platnost ani vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují jednat s cílem úpravy smluvního vztahu ve smyslu nové právní úpravy a nahradit dotčeny novými, určenými právní úpravou, resp. změnou tak, aby byl zachován účel Smlouvy a záměry Smluvních stran obsažené v původních ustanoveních.

9.4 Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2021.